لقمان حکیم
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی جستار؛ سال اول، ش4 ـ 5 ، زمستان 1381 و بهار 1382 ، ص46
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382/02/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بیان داستان لقمان.