زنده فکری (پیرامون عاشورا)
23 بازدید
محل ارائه: مجالس مذهبی
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی